Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Filip Novosel

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 16.-18. stoljeće
Geografski: Dalmacija, Hrvatska, Mletačka Republika, Sredozemlje, Europa
Tematski: urbana povijest, društvena povijest, vojna povijest, povijest svakodnevice

Zaposljenje i izbori u zvanje

2013. Zaposlen u Hrvatskom institutu za povijest kao asistent

Obrazovanje

2012./13. Upisan Posijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2012. Magisterij iz srednjoeuropske povijesti, Central European University u Budimpešti
2010. Diplomirao povijest i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti

2015. Suradnik na projektu Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća (voditelj: dr. sc. Damir Karbić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, šifra: 6547)
2015. Suradnik na projektu Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918 (voditelj: dr. sc. Alexander Buczynski, Hrvatski institut za povijest; šifra: HRZZ IP-2014-09-3675)
2013.-14. Suradnik na projektu Hrvatski istočnojadranski prostor i Mletačka Republika u ranom novom vijeku (voditeljica: dr. sc. Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest; šifra: 019-0190611-0593)

Recentna bibliografija

Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, svezak I., Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768.–1770.) (koautori: Juraj Balić i Lovorka Čoralić), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014.
“Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui. (prov. 5:15)” Voda i njezina uloga kroz povijest, Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 10. prosinca 2008. godine u Zagrebu, ur. Filip Novosel, Zagreb, 2011.
“Odabrani primjeri kulturnih i povijesnih motiva drveta kod Hrvata”, Park u parku – Projekt Udruge bivših učenika Škole primjenjene umjetnosti u Zagrebu u suradnji sa ŠPUD-om i Parkom prirode Žumberak, ur. Bernarda Cesar i Filip Pintarić, Zagreb, 2010., str. 24.-49.
Vojni kapelani zavičajem s istočnoga Jadrana u mletačkim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću (koautor: Lovorka Čoralić), Croatica Christiana periodica, 76 (2015), str. 83-99.
Lošinjanin Petar Vicko Petrina (1750.–1829.), zapovjednik mletačkih ratnih brodova koncem 18. stoljeća (koautor: Lovorka Čoralić), Povijesni prilozi, 46 (2014), Zagreb, str. 257-286.
Changing and uniting the Churches. One episode of Marcus Antonius de Dominis’ engagement concerning the Irenicistic movement, Croatica Christiana Periodica, 71 (2013) str. 69-77.
Oporuke iz fonda Spisi zadarskih bilježnika Državnog arhiva u Zadru: Antonio Calogerà (1768.–1772.) (koautori: Juraj Balić, Lovorka Čoralić), Starine HAZU, knj. 64, (2012), str. 113-183
Seljaci i seljački svijet kasnog srednjeg vijeka u književnim djelima hrvatskih pisaca 15. i 16. stoljeća, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 30. (2012), str. 173-217.
Hrvatsko-slavonske postrojbe u sastavu austrougarske vojske za vrijeme Prvog svjetskog rata, Scrinia Slavonica, 10 (2010), str. 267-289.

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

Od periferije do središta u potrazi za znanjem: Marko Antun de Dominis i isusovačko obrazovanje na kraju 16. stoljeća, Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra, Zagreb, 28.-29. svibnja 2015.
Gradivo za povijest Sinja i Cetinske krajine u 18. stoljeću prema istraživanjima u Mletačkome državnom arhivu (koautor uz: Lovorka Čoralić), Međunarodni znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. godine, Zagreb – Sinj, 12.-17. svibnja 2015.
Na granici Mletačke Republike i Osmanskoga Carstva – vojni značaj Vrane za Contado di Zara u vrijeme Kandijskog rata, Braća Vranjanin i vransko područje tijekom povijesti, Biograd, 25. travnja 2014.
Umjetničko djelo kao povijesni izvor: primjer hrvatskih književnih djela 15. i 16. stoljeća u proučavanju kasnosrednjovjekovnog seljaštva, Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, 11. listopada 2013.

Stipendije

Partial CEU Fellowship for master’s students, Central European University, Budimpešta, akademska godina 2011.-2012.

Kontakt

novosel(et)isp.hr

442 total views, 1 views today