Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Ciljevi projekta

Projekt ima istraživački i edukativni cilj. Istraživački je cilj spoznaja o demografskim, socio-ekonomskim i političkim prilikama u hrvatskom pograničju te o uzročno-posljedičnim vezama između tih prilika koji su činili svakodnevicu hrvatskih vojnika i njihova identiteta. Istraživanje se koncentrira na Ličku i Otočku pukovniju u Vojnoj krajini, Zadar i Kotor kao središnja uporišta Mletačke Republike na istočnome Jadranu, te Dubrovačku Republiku. Projekt, dakle, geografski prati Dinarsko gorje od Like do Kotora, tj. prirodnu granicu koja spaja mediteranski i srednjoeuropski prostor. Projekt vremenski obuhvaća razdoblje od početka 16. do raspada Habsburške Monarhije 1918.

ciljevi_aims

Rekonstrukcija svakodnevice i identiteta pripadnika vojničkog društva objedinit će:
1. demografska kretanja (natalitet, fertilitet, mortalitet), migracije i društveno-ekonomski kontekst (dob, spol, profesionalna struktura) na osnovi vojnih popisa i drugih izvora vojne provenijencije, matičnih knjiga, popisa stanovništva, katastarskih popisa, zemljišnih knjiga, oporuka;
2. vojni i ratni kontekst (vojna organizacija i obuka, “mali”, gerilski ili partizanski rat i umijeće ratovanja, poimanje i samoidentitet hrvatskih vojnika) na temelju službene korespondencije, putopisa i novinskih članaka; i
3. geo-politički kontekst (upravno-pravna organizacija, tranzicije vlasti) na temelju zemljopisnih karata i službene korespondencije.

Glavna istraživačka pitanja koja se razmatraju su:
1. Tko je činio vojno društvo hrvatskog pograničja (ne samo vojno osoblje nego i “civili“ koji su posredno bili povezani s vojnom službom)?
2. Koje su bile odlike tih vojnika, odnosno koje su bile njihove vještine i kakav su ugled uživali?
3. Postoji li i kakva je prostorno-vremenska korelacija između raznih dijelova pograničja?

Znanstveno istraživanje zasniva se na prikupljanju i obradi gradiva koje je do sada (unatoč svom opsegu) bilo izvan znanstvenog fokusa domaćih i stranih istraživača i koje zbog toga praktički nije bilo korišteno (vojni popisi, matične knjige, popisi stanovništva, zemljišne knjige u hrvatskim i inozemnim arhivima). U ovim istraživanjima težište je usmjereno na konkretne ljude, njihovo djelovanje i sudbinu. Imena, prezimena, zavičajno podrijetlo, vojni status, mobilnost (premještanje iz jedne jedinice u drugu), kao i niz osobnih podataka (statura, boja kose, dob), omogućuju da se o ovoj temi govori na personalan, izravan i konkretan način. Projekt namjerava poticati multidisciplinarnu suradnju s antropolozima, etnolozima, demografima, sociolozima i drugim srodnim istraživačima iz područja društvenih i humanističkih znanosti.

Edukativni cilj projekta obuhvaća predavanja o rezultatima istraživanja te posebno osposobljavanje prvostupnika, diplomiranih povjesničara (kao volonteri), doktoranata te osoba treće životne dobi (zainteresiranih za genealogiju, lokalnu povijest i sl.) putem radionica posvećenih stjecanju specifičnih povjesničarskih vještina, obradi arhivskog gradiva (lociranje, selektiranje, transkripcija i transliteracija izvora), stvaranju baze podataka i unosu podataka u nju. Polaznicima koji uspješno završe radionice pružit će se mogućnost da kao volonteri surađuju s istraživačkim timom projekta na unosu podataka u bazu. Na sličan način se, naime, već nekoliko godina kontinuirano radi na stvaranju baza u Belgiji i Danskoj. Nadalje, projekt će svojim istraživačkim rezultatima pridonijeti u edukativnom smislu na lokalnom i na regionalnom polju. Konkretni podatci o stanovništvu pograničja (npr. vojnicima), njihovim imenima i prezimenima, pridonijet će poznavanju mikro-regionalne povijesti (povijesne demografije, etimologije i slično), a njihova on-line dostupnost omogućit će proučavanje usporednih procesa koji premašuju okvire Republike Hrvatske.

Glavne planirane aktivnosti u okviru projekta:
1. pokretanje projektnog web portala, kreiranje računalnog programa za izradu projektne baze i unos podataka (iz vojnih popisa, matičnih knjiga i dr.) u bazu koje će raditi članovi projektnog tima i volonteri.
2. odabir i obrada arhivskog gradiva, izrada referentne baze spomena hrvatskih vojnika u tadašnjim novinama, organizacija radionica i osposobljavanje te odabir volontera za unos podataka u baze
3. organizacija javnih predavanja, domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te publikacija znanstvenih članaka i monografija
4. suradnja s kulturnim povjesničarima, povijesnim demografima i istraživačima srodnih disciplina te s lokalnim zajednicama, udrugama i turističkim zajednicama

aktivnosti

1,434 total views, 1 views today